Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne cz. IV ŚrodowiskoL.Bokros: Konserwatyści cieszą się z opinii Komisji, aby usprawnić proces OOŚ. Kierunek, w którym zmierza to sprawozdanie jest bardzo jasny. Należy jednak zrobić więcej, aby uzyskać odpowiednie wyważenie pomiędzy ochronę środowiska a nakładaniem dodatkowych obciążeń na realizatorów projektów oraz na różne organy. Wiele proponowanych sugestii nie wiąże się z jasnymi zyskami dla środowiska naturalnego. Ważne jest, aby państwa członkowskie nie nakładały dodatkowych obciążeń, szczególnie w obliczu odbudowywania sytuacji gospodarczej.

T.Cymański: Zaproponowanie rozwiązań w załączniku na temat oceny wydaje się być przesadne, ponieważ zakresem naszej oceny, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podjętymi w listopadzie 2012, kiedy Parlament Europejski poprosił o bardziej dokładne, aktualne i kompleksowe dane na temat gazu łupkowego, może być możliwe tylko jeśli poszukiwania będą wznowione. Te rozwiązania mogą być przeszkodą pomimo dobrych intencji oraz uszanowania prymatu ochrony środowiska, we wdrażaniu poszukiwań. W praktyce nie ma różnicy w wydobyciu gazu i ropy z różnych złóż.

Komisja : Komisja proponuje, aby właściwe organy ustalały w porozumieniu z wykonawcą zakres i stopień szczegółowości informacji, które należy uwzględniać w sprawozdaniu dotyczącym środowiska (faza ustalania zakresu oceny). Ponadto powinno wprowadzić się obowiązkową ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych dla projektu i obowiązek monitorowania po przeprowadzeniu OOŚ w przypadku, gdy projekt ma znaczący niekorzystny wpływ na środowisko. Komisja proponuje, aby ustalić jasne ramy czasowe dla wszystkich etapów oceny oddziaływania na środowisko, aby ustalić minimalne i maksymalne okresy dla konsultacji społecznych i decyzji ostatecznej oraz żeby wprowadzić w państwach członkowskich punkt kompleksowej obsługi OOŚ, aby skoordynować procedury z wszelkimi ocenami środowiskowymi wymaganymi przez inne przepisy, takie jak dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa siedliskowa.