Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne cz. III ŚrodowiskoSprawozdawca A.Zanoni: Obecnie obowiązująca dyrektywa 2011/92/UE, pomimo swojej zasadniczo proceduralnej natury, ma na celu zapewnienie równowagi ekologicznej projektów, które wchodzą w jej zakres. Projekty te dzielą się na dwie kategorie: te, które ze względu na ich specyficzne cechy obowiązkowo podlegają OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko) i te, które muszą zostać poddane kontroli w celu ustalenia, czy konieczna jest OOŚ. Przed wydaniem zezwolenia na realizacją projektu publicznego lub prywatnego, który może mieć wpływ na środowisko, właściwe organy państw członkowskich posiadają prawny obowiązek zdobycia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko. Zidentyfikowano pewne słabości, które były powodem wielu sporów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości. W celu rozwiązania wynikłych problemów oraz dostosowania tekstu do nowych priorytetów politycznych Unii, takich jak strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz strategia „Europa 2020”, Komisja przygotowała wniosek dotyczący rewizji dyrektywy OOŚ. Zgodnie z priorytetami Unii we wniosku uwzględniono kwestie bioróżnorodności, wykorzystania zasobów naturalnych, zmiany klimatu i ryzyka katastrof naturalnych spowodowanych przez człowieka wśród czynników, na podstawie których należy ocenić oddziaływanie projektu. Konieczne jest wprowadzenie modelu rozwoju faktycznie zrównoważonego w całej Unii. Cały proces OOŚ nie będzie wiarygodny, jeżeli nie zostaną jasno określone zasady pozwalające na uniknięcie poważnego problemu konfliktu interesów. W niektórych przypadkach, mimo formalnego rozdziału pomiędzy właściwym organem a wykonawcą, szczególnie, gdy ten ostatni był podmiotem publicznym, często dochodzi do niewłaściwego wymieszania interesów obu podmiotów tak, że wpływa to na obiektywność osądu. Dlatego musi zostać zapewniona absolutna niezależność organu właściwego od wykonawcy. Istotne jest zapewnienie, aby sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko były weryfikowane przez ekspertów całkowicie niezależnych i posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony środowiska. W celu zapewnienia niezbędnej pewności prawnej sprawozdawca proponuje wprowadzenie jasnej definicji różnorodności biologicznej na podstawie konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, precyzując, iż obejmuje ona wszystkie gatunki fauny i flory, a także określenie, że odstępstwa od tej definicji mogą być udzielane tylko na czas określony i w wyjątkowych przypadkach. Konieczne jest, aby zgodnie z zasadą ostrożności oraz z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, dyrektywy tak zwanych „węglowodorów niekonwencjonalnych” oraz odpowiednie projekty poszukiwania i wydobycia stale podlegały OOŚ. Progi produkcji określone w obecnie obowiązującej dyrektywie nie uwzględniają poziomu dziennej produkcji tych gazów i olejów, co sprawia, że projekty tego typu nie podlegają obowiązkowej OOŚ.

F.Grostette: Propozycję cechuje bardzo wysoki poziom jakości. Niemniej niektóre aspekty nie zostały całkowicie rozwiązane.Dyrektywa jest rzekomo krótka aczkolwiek załączniki do niej dość rozbudowane. Ta dyrektywa ma na celu rewizję poprzedniej dyrektywy. Procedura obsługi administracyjnej i zatwierdzeń projektów powinny zostać uproszczone. Należy poprawić ochronę obiektów dziedzictwa narodowego i wartości krajobrazowych poprzez wprowadzenie do dyrektywy koncepcji oceny skutków wizualnych.

P.Poc: Znakomite podejście do tematu, i prace wykonane nad tym sprawozdaniem. Dokonano bardzo wiele, aby zmierzyć wpływ środowiska na wszelkiego rodzaju projekty. Każdy z nich musi być przeanalizowany. Należy jasno identyfikować problemy z wdrażaniem dokumentów. Należy wzmocnić udział opinii publicznej, zwiększyć jej świadomość.