Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne cz. II ŚrodowiskoK.H.Florenz: Potrzeba zmniejszenia biurokracji. Należy przypomnieć, że Komisja przeprowadziła proces konsultacyjny, polowa opinii pochodziła z Niemiec. Niepokojące jest to, iż charakter tych ocen skutków jest tak bardzo ujednolicony. Należy pozostawić pewną elastyczność regionom, przy spełnianiu wspólnych celów. Kwestia ekspertów też nie jest do końca jasna.

C.Schlyter: Niemądre jest dokonanie analizy, kiedy dokonuje się inwestycji środowiskowych, które są najwyższym priorytetem. Potrzeba bazowej linii. Należy znać wartości pewnych minerałów, metali ciężkich itp. Ważne jest uwzględnieni alternatywnych scenariuszy. Istnieje obowiązek zbadania alternatyw.

Komisja Europejska: W celu rozwiązania wynikłych problemów oraz dostosowania tekstu do nowych priorytetów politycznych Unii, takich jak strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, plan działania na rzecz zasobo-oszczędnej Europy oraz strategia „Europa 2020”, Komisja przygotowała wniosek dotyczący rewizji dyrektywy OOŚ. Zgodnie z priorytetami Unii we wniosku uwzględniono kwestie różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, zmiany klimatu i ryzyka katastrof naturalnych spowodowanych przez człowieka wśród czynników na podstawie, których należy ocenić oddziaływanie projektu. Wniosek zawiera również wymóg, aby projekty były traktowane z uwzględnieniem kumulacji z innymi projektami lub działaniami, aby uniknąć szkodliwej praktyki podziału prac na partie w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Komisja proponuje także, aby rozszerzyć listę kryteriów wyboru, ustalić termin na podjęcie decyzji na 3 miesiące (może on zostać przedłużony na kolejne 3 miesiące). W odniesieniu do jakości informacji Komisja proponuje, aby właściwe organy ustalały w porozumieniu z wykonawcą zakres i stopień szczegółowości informacji, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dotyczącym środowiska (faza ustalania zakresu oceny). W zakresie uproszczenia procedur administracyjnych Komisja proponuje, aby ustalić jasne ramy czasowe dla wszystkich etapów oceny oddziaływania na środowisko, aby ustalić minimalne i maksymalne okresy dla konsultacji społecznych i decyzji ostatecznej oraz żeby wprowadzić w państwach członkowskich punkt kompleksowej obsługi OOŚ, aby skoordynować procedury z wszelkimi ocenami środowiskowymi wymaganymi przez inne przepisy