Zmiana dyrektyw w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej środowiskoSprawozdawca M.Groote: W 2011 r. status Majotty został zmieniony we francuskim systemie konstytucyjnym z terytorium zamorskiego na departament zamorski. W następstwie tego faktu i na wniosek Francji Rada Europejska, na podstawie art. 355 ust. 2 i 6, zmieniła decyzją 2012/419/UE status tego nowego departamentu zamorskiego względem Unii Europejskiej na region najbardziej oddalony w rozumieniu art. 349 TFUE. Na mocy tej decyzji nowy status Majotty wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., co wiąże się z pełnym stosowaniem prawa UE. Okazuje się jednak, że Francja nie jest w stanie zapewnić pełnego stosowania prawa unijnego, począwszy od tej daty, i konieczne jest wprowadzenie szeregu okresów przejściowych i dokonanie szeregu ustaleń, zwłaszcza w dziedzinie oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej, zarządzania jakością wody w kąpieliskach, rozmiarów klatek do chowu kur niosek, minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi oraz praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Sprawozdawca zgadza się co do zasady z zaproponowanymi przez Komisję ustaleniami przejściowymi, ponieważ uważa, że sprawne pełne zastosowanie prawa unijnego jest najlepszym sposobem na osiągnięcie postępów w dziedzinie środowiska i zdrowia publicznego oraz dobrostanu zwierząt na tej wyspie. Jednak w przypadku kur niosek, w celu znalezienia wykonalnego i sprawiedliwego kompromisu między inwestycjami przedsiębiorców a dobrostanem zwierząt, sprawozdawca proponuje zakaz stosowania nowych klatek zbudowanych zgodnie ze starymi normami, lecz jednocześnie proponuje zezwolenie na stosowanie do końca 2017 r. będących już w użyciu klatek zgodnych ze starymi normami. Obowiązywałby przy tym warunek, że jaja od kur hodowanych w klatkach starego typu nie mogą być eksportowane i powinny być odpowiednio etykietowane.