Ustanowienie programu na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) cz.III środowiskoSprawozdawca J.Haug: Program LIFE stanowi niezwykle skuteczne narzędzie o charakterze ekonomicznym, przynoszącym liczne korzyści na poziomie krajów, regionów oraz samorządów. Jest jedynym programem środowiskowym o dedykowanym charakterze.

Jego najważniejsze składowe to:
- Zachowanie równowagi geograficznej poprzez wybór projektów w regionach odbywający się według tzw. systemu wartości oraz skomplikowanego systemu krajowych alokacji. Aby osiągnąć poziom Europejskiej solidarności należy pomagać najsłabszym i promować tylko dobre projekty;
- Wskaźniki – nie należy traktować wszystkich państw tak samo a wybory poszczególnych działań do sfinansowania, powinny zależeć od stopnia zamożności danego kraju i odbywać się w sposób zrównoważony;
- Kwalifikowanie kosztów – w tym przypadku potrzeba wzmocnienia poziomu współfinansowania. Sprawa rozliczeń VAT-u powinna być wyjaśniona w oparciu o zapisy rozporządzenia finansowego;
- Projekty zintegrowane – zachowanie szerszej podstawy, tak aby mieć środki na gospodarkę wodną i środowisko.

R.Jordan-Cizelj: Program działa dobrze i jego kontynuacja jest bardzo pożądana. Wszystkie osobne fundusze powinny mieć ustalone kryteria podziału, gdyż beneficjenci apelują  o łatwiejsze składanie wniosków. Zapisy dotyczące tzw. alokacji krajowych wymagają dalszego uszczegółowienia. Dwuletni okres wprowadzania programu LIFE powinien zostać wydłużony.

C.Davies: Potrzeba jest lepszego uznania większej ilości projektów w programie LIFE, także w kontekście dotyczącym krajów zamorskich.

J.Girling: Brak określenia ostatecznego budżetu programu zagraża realizacji jego celów. Sugestie by więcej pomocy skierować do państw najbiedniejszych są uzasadnione.

Komisja Europejska: Należy kontynuować funkcjonowanie programu LIFE. Komisja chce przede wszystkim uprościć procedury alokacyjne oraz wspierać regiony mniej rozwinięte.