Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu cz.I środowiskoSprawozdawca J.Leinen: Szósty program ramowy wygasa w lipcu 2012r., dlatego też Komisja Europejska podjęła prace nad kolejnym europejskim programem działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Główne jego priorytety to:
- przyśpieszenie implementacji prawa unijnego w państwach członkowskich (poziom implementacji jest zbyt wolny, postuluje się powołanie inspekcji ochrony środowiska),
- dalsza integracja polityki ekologicznej (jasna wizja w jakim kierunku ma podążać europejska polityka w tym zakresie – zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wycofywanie substancji szkodliwych dla środowiska, opracowanie nowego wskaźnika dobrobytu),
- przejrzysta informacja (duże programy środowiskowe),
- wymiar międzynarodowy (polityka środowiskowa musi się stać częścią polityki międzynarodowej, należy naprawić krzywdy wyrządzone środowisku).

G.Franco: Omawiany dokument jest bardzo istotny dla osiągnięcia celów środowiskowych. Kraje trzecie powinny zaangażować się w ochronę środowiska naturalnego,  w podobny sposób, jak czyni to Unia Europejska. Wszystkie polityki środowiskowe (m.in. polityka dotycząca lasów, transportu, rozwoju regionalnego) muszą zostać zintegrowane. Należy również znaleźć nowe źródła ich finansowania, gdyż wszytkie te działania nie mogą paść ofiarą kryzysu gospodarczego. Kluczem do sukcesu jest właściwe wdrażanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dobra współpraca w jego wykorzystywaniu na poziomie lokalnym.

G.J.Gebrandy: Prezentowany program środowiskowy ma ścisłe znaczenie gospodarcze. Należy promować efektywne wykorzystywanie zasobów i surowców oraz wycofywać szkodliwe substancje, zagrażające istnieniu biotopów.

B.Eickhout: Wartość prezentowanego dokumentu jest nie do przecenienia. Konieczne jest zintensyfikowanie działań służących egzekucji prawa unijnego w krajach Wspólnoty. Wskaźniki środowiskowe powinny odnosić się do semestru europejskiego. Ważna jest tez reforma wspólnej polityki rolnej.

K.H.Florenz: Należy znacznie zredukować wykorzystanie zasobów naturalnych, tak aby zostały one jeszcze dla przyszłych pokoleń.

A.Zanoni: Niezbędne jest ograniczenie ilości odpadów w rejonach miejskich. Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną licznych zachorowań. W przyszłości potrzebne są bardziej ambitne propozycje, zmierzające do zaostrzenia polityki srodowiskowej.

C.Gutierez-Cortines: Proponowany dokument w zasadzie opisuje to, co już zrobiono. Nie da się zmienić świata dzięki uchwaleniu aktu prawnego. Akty prawne muszą być różne dla różnych klimatów.

R.Morkunaite-Mikuleniene: Ważna jest egzekucja wprowadzanych aktów prawnych. Kwestia ocen środowiskowych, ekspertyz i analiz musi podlegać większej, niż do tej pory kontroli.

S.Pietikainen: Wskaźniki środowiskowe powinny być wiążące. Wdrażanie legislacji musi zostać poprawione. Niezwykle istotnym dokumentem jest też Dyrektywa ws. gleb i wzornictwa przemysłowego. Należy również skupić się na tzw. kapitale bio oraz promować i chronić różnorodność biologiczną. Przedstawiciel Komisji: Przedłożenie Komisji było od dawna oczekiwane. Siódmy program środowiskowy ma zapewnić spójność wszystkich pozostałych aktów prawnych oraz wprowadzić podejście zintegrowane w stosunku do wszystkich polityk środowiskowych.

Sprawozdawca J.Leinen: Wykorzystywanie środowiska naturalnego kosztuje. Zasoby to nie tylko materiały, ale również powietrze, woda, ziemia i przez tak szeroki pryzmat należy je postrzegać i skutecznie chronić.