Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” cz.III środowiskoSprawozdawca G.Franco: Jest to bardzo ważne sprawozdanie, które plenum przekazało w grudniu 2012 r. Tym sprawozdaniem należało zająć się bardzo szybko, ponieważ w czerwcu zakończył swoje obowiązywanie program Komisji. Musimy jak najszybciej stworzyć nowe ogólne ramy do roku 2020, a nawet w dłuższej perspektywie. Prezydencja irlandzka jest bardzo zdeterminowana w tym zakresie. Niektóre ze stanowisk sprawozdawcy można jeszcze dopracować. Struktura dokumentu zaskoczyła, ponieważ mamy prawo do małej części artykułów, natomiast dołączony jest długi aneks. Mamy 9 głównych celów, są to priorytety tematyczne, ramy. Omawiane są także cele regionalne, lokalne i globalne. Temat sprawozdania jest bardzo trafny, można go też brać pod uwagę w kierunku bardziej filozoficznym, jak chronić nasza planetę, aby zapewnić sobie dobre życie. 30 lat temu została przyjęta karta na rzecz ochrony ziemi. Nadal bardzo dużo energii wykorzystujemy, nasza planeta jest zanieczyszczona, klimat się zmienia w stopniu głęboko niepokojącym. Bez wątpienia kwestie te martwią obywateli Unii Europejskiej. Należy stworzyć nową formułę działania, przede wszystkim opierając się na innowacji i postępie. Trzeba pamiętać też o tym, że na inwestycjach w zieloną gospodarkę można zarobić. 7 ramowy program środowiskowy na rzecz ochrony środowiska może być ogromnym manifestem. W 2009 roku ECD opublikowała deklarację zakresie ochrony środowiska. Jest to tekst, który jest ponad partyjny i wzbudził konsensus we wszystkich stronach sceny politycznej. Nowa polityka ekologiczna powinna stać się kołem zamachowym rozwoju. By tak się stało 7 ramowy program środowiskowy proponuje konkretne kroki. Po pierwsze usprawnienie i uproszczenie przepisów środowiskowych, wyeliminowanie luk i nieścisłości prawnych, zapewnienie zaangażowania zarówno po stronie administracji publicznej, regionalnej oraz osób fizycznych. Trzeba przede wszystkim wyeliminować niepewność prawną, konfliktowe przepisy, które nie są jednoznaczne. W prawie środowiskowym było najwięcej naruszeń. Przepisy muszą być zgodne z najnowszymi badaniami naukowymi oraz korzystać z analiz wpływu. Skuteczność finansowania europejskiego w aspekcie środowiskowym musi być wzmocniona, sprecyzowana na osiąganie konkretnych celów w terenie. Polityka środowiskowa Unii Europejskiej zasługuje na to by potraktowano ją priorytetowo.

Jo Leinen: Potrzebny nam jest „New Deal” jeśli chodzi o zrównoważony rozwój środowiskowy w Europie na najbliższe lata. Tytuł sprawozdania został przez Komisję wybrany bardzo dobrze. Musimy „żyć dobrze” w ramach granic obciążalności naszej planety. Natrafiamy na pewne granice w kontekście zasobów naturalnych. 7 ramowy program środowiskowy musi być właśnie syntezą ambicji gospodarczo – ekonomicznych. W tej kwestii mamy pełen konsensus. Narracja kryjąca się za paragrafami jest tak samo ważna jak paragrafy. Opinia publiczna powinna dobrze odebrać informacje zawarte w sprawozdaniu. Cele wydajności surowcowej powinny być już odpowiednio zakotwiczone w programie ramowym. Potrzebujemy dłuższych ram czasowych na cele klimatyczne. Implementacja - potrzebujemy programów partnerskich Komisji z państwami członkowskimi.

M.Gerbrandy: Musimy zadbać o to by nasza gospodarka również rozwijała się w granicach naszej planety. Propozycje komisji są bardzo dobrym krokiem w tym kierunku. Największym problemem nie jest wyznaczanie celów, ale ich osiąganie. Co Komisja sądzi odnośnie tego, że nie ustalono w tym sprawozdaniu terminów osiągania celów? Należy zwrócić uwagę na kwestie umów partnerskich w celu wdrażania innowacji.