Ochrona zasobów wody pitnej ŚrodowiskoOchrona zasobów wody pitnej

KE przyjrzała się ochronie zasobów wody pitnej pod kątem różnych aspektów. Przeanalizowano skuteczność przepisów prawa unijnego w odniesieniu do wody pitnej oraz przepisy dotyczące jakości wody pitnej w kranie konsumenta. Niezbędna jest ochrona zasobów wody pitnej w środowisku wodnym w aspekcie jakości i dostępu. Parametry i wartości generalnie odzwierciedlają najlepsza dostępną wiedzę i zasadę ostrożności z dzisiejszego punktu widzenia. KE proponuje Radzie Europy i Parlamentowi Europejskiemu nie przeprowadzanie rewizji tych parametrów. Konieczna jest analiza zmian technicznych i środowiskowych. Ważne jest pobieranie i analiza próbek wody pitnej i uaktualnianie tych zagadnień. Jakość wody pitnej w kranie konsumenta generalnie jest dobra. Występuje wysoki stopień zgodności (98%), jeżeli chodzi o dużych dostawców (powyżej 5000 osób). Jednak w poszczególnych regionach stopień zgodności wśród mniejszych dostawców, pomiędzy 50 a 5000 osób, 30-40% jest na poziomie niezgodnym z jakością wody wymaganą po stronie konsumenta. KE wypracowuje najlepsze praktyki i wytyczne opierające się na doświadczeniach państw członkowskich służące promocji ochrony wody po stronie dostawcy. KE podejmuje działania służące egzekucji prawa w oparciu o zobowiązania wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla tych dostawców którzy nie są zobowiązani do przedstawiania sprawozdania na poziomie krajowym, bądź wobec KE. Ochrona zasobów wody pitnej w środowisku wodnym jest priorytetem. Ramowa Dyrektywa Wodna przyczyni się do uzyskania lepszego zaopatrzenia w wodę pitną. Wszelkie cieki wodne muszą być utrzymane w dobrym stanie. Konieczne jest objęcie zasobów wody które są wykorzystywane jako woda pitna. Konieczne jest stworzenie przez wszystkie państwa członkowskie planów ochrony. Istotne jest zapewnienie środków na projekty pilotażowe na badania dotyczące jakości wody pitnej. KE zastanawia się nad projektem dotyczącymniedostatecznych zasobów wody i suszy w krajach członkowskich. W wielu krajach UE występuje niedostatek wody pitnej. Konieczne jest określenie wpływu zmian klimatycznych na środowisko wodne. Ochrona zasobów wody pitnej wymaga znaczących inwestycji w całej UE. Należy uwzględnić to podczas uchwalania przyszłego budżetu. Istotne jest stosowanie najlepszych dostępnych technik.

Leinen Jo Ochrona zasobów wody pitnej to priorytet. Brak wody to element istniejący w Europie południowej i coraz częściej środkowej. Konieczne jest oszczędzanie wody lub zróżnicowanie zużycia w zależności od sytuacji. Gospodarka wodna to odpowiedzialność gmin, jednostek lokalnych. Udzielanie koncesji powinno być na poziomie ogólnoeuropejskim.

Prodi Vittorio W środowisku wodnym zachodzą duże zmiany związane z anomaliami klimatycznymi. Apel o bardziej wszechstronne podejście polityczne, większe zaangażowanie na rzecz gospodarki wodnej. Należy zmniejszyć ilość wody wykorzystywanej do nawadniania. Istotne jest wtórne użycie wody, odtwarzanie cieków wodnych, pozyskiwania wód gruntowych w sposób zrównoważony. Konieczne jest rozpatrywanie warunków glebowych w przypadku aglomeracji miejskich. Należy przeciwdziałać zanikaniu wody w pobliżu miast. Niezbędne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu, wody gruntowej, powierzchniowej, w pobliżu aglomeracji. Potrzebna jest dyrektywa regulująca gospodarkę wodną. Istotna jest poprawa jakości, zwiększenie dostępności poprzez tworzenie rezerw, szczególnie wód gruntowych.

McAvan Linda Spółki wodne, które nie są właścicielami gruntów mają wiele problemów. Zachodzi konflikt interesów właścicieli gruntów i spółek pobierających wodę z tych terenów. Należy określić kto ma być odpowiedzialny, ponosić koszty utrzymania jakości gruntów. Klass Christa Ochrona zasobów wody pitnej, podnoszenie jakości i dostępności to stałe zadanie dla UE. Nie należy dopuścić do przepływu zbyt małej ilości wody w rurociągach, może to doprowadzić do ich zanieczyszczenia.

Davies Chris Konieczne jest odtwarzanie zasobów wodnych wokół miast. Na przykład Mexico City ma ten problem tzn. utrzymania poziomu wód gruntowych. Należy wyegzekwować stosowne działania do państw członkowskich.

Tatarella Salvatore Zachodzi powiązanie między brakiem wody a zmianami klimatycznymi. KE i PE musi poświęcić większą uwagę problematyce wody. Konieczna jest oszczędność w zakresie wody. Istotne są inne sposoby funkcjonowania różnych sektorów przemysłowych. Nie można dopuszczać do wykorzystywania wody pitnej w przemyśle np. huta żelaza we Włoszech. Ważne jest wprowadzenie inteligentnych liczników, instalacji na kranach mających na celu oszczędność. Trzeba gruntownie przyjrzeć się przepisom. Problemem jest brak rzetelnego zaangażowania. Konieczne jest przeciwdziałanie marnotrawstwu wody w rolnictwie. Trzeba doprowadzić do zróżnicowania upraw.

KE Struktury własności regulowane są na poziomie gmin. Powinno się prywatyzować spółki wodne na poziomie lokalnym. Ważne jest objęcie przepisami UE zamówień publicznych – przyznawania kontraktów spółkom państwowym. Odpowiedzialność za wybór najlepszego rozwiązania leży w gestii gminy. Teren jest własnością gminy. Działalność operacyjna leży w rękach prywatnych. Infrastrukturą zarządza monopolista prywatny. Istotny jest recykling wody. Wielokrotne wykorzystanie wody, lepsza gospodarka. Na przykład Cypr – 100% recykling ścieków, wykorzystywanych do irygacji. Działalność urbanistyczna, produkcyjna, rolna utrudnia ponowne zasilanie wód gruntowych. Konieczna jest budowa zbiorników retencyjnych i instalacji pozyskujących wodę deszczową. Konieczna jest oszczędność wody przy irygacji gruntów rolnych. 85% zużycia wody to irygacja w Europie południowej. Straty w rurociągach 30-40%. Ogromny potencjał oszczędności to naprawa rurociągów. Dostawcy wody muszą stosować najlepsze dostępne techniki.W małych spółkach wodnych naruszane są przepisy. Reforma WPR była zgodna z zapisami Dyrektywy Wodnej. Zrównoważone zużycie wody przez rolników musi być warunkiem wstępnym przyznawania wsparcia. Konieczne jest stosowanie się rolników do warunków Dyrektywy Wodnej. Oszczędność wody powinna być prowadzona w regionach o odpowiednich uwarunkowaniach. Niezbędne jest wycofanie 80% substancji fosfatów, również ze środków do zmywarek. Egzekwowanie Dyrektywy Wodnej musi być ambitniejsze. Zmiany klimatyczne są główną zachętą aby pracować nad gospodarką wodną. Występują dłuższe okresy opadów w Europie środkowej i wschodniej, powodzie ale również susze, pustynnienie. Należy pozyskiwać i magazynować nadmiar wody. Kultura oszczędzania wody w domach, budynkach publicznych, systemach nawadniana w rolnictwie, wodociągach jest priorytetem.