Międzyparlamentarne posiedzenie komisji – Równe i skuteczne stosowanie prawa UE w zakresie środowiska naturalnego:, co stoi na przeszkodzie? cz.I środowiskoPrzedstawiciel Prezydencji Michael McCarthy: Sukces Unii Europejskiej w kwestii realizacji celów założeń i ambicji założonych w traktatach i dorobku wspólnotowym zależy w całości od skutecznej realizacji prawa i jego wdrażania. Jeśli ma istnieć wspólny rynek, trzeba myśleć o pełnej harmonizacji przepisów. Środowisko może być niszczone na wiele sposobów. Dlatego trzeba się zając takimi kwestiami jak powietrze, polityka wodna, ochrona gleby, hałas itp. Właściwa realizacja zasad unijnych może spowodować, że ludzie ciągle będą się cieszyli wysoką jakością życia. Sukcesem jest Unia Bankowa. Należy angażować obywateli. Traktat Lizboński poprawił sytuacje krajów członkowskich, są bardziej włączone w prace. Należy zwrócić większa uwagę na przejrzystość, musimy być transparentni. Prawo unijne należy sukcesywnie wdrażać we wszystkich krajach czonkowskich. Bardzo ważna jest kwestia edukacji i kształcenia świadomości ludzi w sprawach ochrony środowiska.

Komisarz J.Potocnik: Nad odpadami w Europie musi być kontrola. Dyrektywa w Sprawie Odpadów to tak naprawdę seria przepisów w kwestii przetwarzania i przewożenia odpadów miedzy granicami. Bez legislacji na temat wody i odpadów rozwój gospodarczy mógłby doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i mógłby doprowadzić do zagrożenia dla społeczeństwa oraz gospodarki. Ostatnie badania w zakresie oczyszczania wody miejskiej pokazują, że poziom przestrzegania przepisów wynosi ponad 77 %. Bardzo istotne są mapy „drogowe” wód. Zwiększył się poziom recyclingu odpadów. Zdrowie publiczne i środowisko są cały czas dla nas priorytetem. Odpowiednie wdrażanie przepisów środowiskowych może pomoc w wielu obszarach i tym samym stworzyć nowe możliwości życia na tzw. zielonej planecie, oraz bardzo wspomóc gospodarkę. Musimy wykorzystywać nowe szanse rynkowe w dziedzinie innowacji. Część państw członkowskich musi jeszcze popracować nad implementacją prawa. Współpraca miedzy sektorami jest bardzo ważna. Rola społeczeństwa jest nie do przecenienia. Należy przyspieszyć prace nad wdrażaniem przepisów w sprawie 7 Programu na Rzecz Środowiska.

Parlament Polski J.Rudnicka: Wdrażanie prawa unijnego do prawodawstwa poszczególnych krajów napotyka na pewne trudności. Polska niestety ma problemy z osiągnięciem dobrych wyników we wdrażaniu prawa unijnego. Osiągniecie dobrego stanu wód i ekosystemów jest zależne od wód i nastręcza pewne trudności w związku z tym, że wszelkie zagadnienia ochrony środowiska wchodzą w konflikt z zagadnieniami rolniczymi. Dyrektywa azotanowa jest tak skonstruowana, iż jej wykonanie łatwiejsze jest dla krajów, które mają gospodarkę rolną nastawianą na zysk, traktowaną jak przedsiębiorstwo. Natomiast w znacznym stopniu rolnictwo w Polsce to rolnictwo rozdrobnione. Wobec tego wszelkie nakazy, próby uregulowania są trudne do wprowadzania na poziomie tego typu rolnictwa. W sprawie Dyrektywy Wodnej do prawodawstwa polskiego, normuje to ustawa Prawo Wodne która w tej chwili nie spełnia wymogów dyrektywy ramowej. Na ten moment zostały przedłożone założenia do nowej ustawy „Prawo wodne”, które w znacznym stopniu wypełniają luki. Odnoszą się one do polityki zlewniowej a także do zwiększonych planów
gospodarowania wodami.
Parlament Grecki Ms Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU : Należy pamiętać, że każde państwo ma swoje problemy dotyczące wdrażań. Grecja ma bardzo dużą różnorodność biologiczną. Bardzo duży teren jest objęty siecią Natura 2000. W dalszym ciągu Grecja staje przed wyzwaniami polegającymi na tym, iż władze samorządowe, lokalne nie zawsze zdają sobie sprawę, że program Natura 2000 stanowi wielką szansę w kwestii rozwoju gospodarczego. Nie są w stanie skorzystać z programów takich jak Life oraz i innych, które maja za zadanie chronić bioróżnorodność Grecji. W Grecji pojawia się sprawa kodyfikacji, która wprowadza pewne zamieszanie. Prawo unijne nie powinno stanowić tylko powtórki z prawa krajowego.

Parlament Europejski J. Leinen: Nie można zaakceptować byśmy spalali wartościowe surowce, należy myśleć o naszych wnukach. Należy działać tak, aby Europa jak najwięcej korzystała i byśmy mogli jak najdłużej korzystać z surowców. Trzeba podnosić świadomość społeczeństwa. Potrzeba lepszej metodyki w zbieraniu danych do badań. Implementacja powinna być największym priorytetem.