Europejska Agencja Środowiska - EEA ŚrodowiskoJacqueline McGlade – dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Środowiska – EEA

Jest to jedna z najstarszych agencji UE z siedzibą w Kopenhadze. Jej celem jest poprawa stanu środowiska na terenie UE poprzez jego monitorowanie. Udziela ona również informacji krajowym decydentom i społeczeństwom. Agencja kładzie nacisk na relacje z Parlamentem Europejskim. EEA współpracuje również z Agencją zajmująca się przestrzenią kosmiczną. Obecnie szczególnie ważne są dla Agencji dwie kwestie, a mianowicie zmiany klimatyczne i szczyt w Kopenhadze oraz raport nt. zmian w środowisku, a bliżej mówiąc dot. CO2 i emisji gazów cieplarnianych. Czwarty rok z rzędu spadły emisje, spadły także emisje na głowę mieszkańca w latach 1990-2007. Z kolei o 0, 8 stopnia wzrosła średnia roczna temperatura powietrza na świecie. Wzrosły natomiast koszty emisji pochodzących z transportu lotniczego oraz morskiego.

Ważna jest rola ekowydajności gospodarczej. Dwadzieścia sześć z dwudziestu siedmiu państw członkowskich spełnia cele z Kioto. 2010 rok został ogłoszony rokiem bioróżnorodności. Zostanie przygotowany, m.in. 5 letni raport dot. stanu środowiska w UE.

R. Seeber – Jest potrzeba bliższego kontaktu Agencji z Parlamentem Europejskim, tak aby otrzymywał on od EEA ekspertyzy oraz dane naukowe dot. CO2. Wszyscy posłowie podkreślili wagę konferencji w Kopenhadze.

O. Rossi - Konieczna jest jedynie częściowa redukcja emisji gazów cieplarnianych, gdyż inaczej dojdzie to zamykania zakładów pracy (wielu pracowników znajdzie sie na bezrobociu, część przedsiębiorstw zostanie przeniesiona do krajów trzecich, gdzie zostanie utrzymany wysoki stopień emisji).

J. Leinen - Sytuacja ta jest spowodowana kryzysem finansowym.

Dyr. Agencji podkreśliła wagę zmniejszenia liczby katastrof naturalnych, aby chronić w ten sposób środowisko. Zostaną przygotowane również sprawozdania dot. wody, gleby i powietrza. Ponadto Agencja zamierza wprowadzić nowe technologie po to, aby w skuteczniejszy sposób informować obywateli, posłów do PE i kraje członkowskie odnośnie ochrony środowiska, ale Agencja chciałaby również otrzymywać od nich informację zwrotną.

C. Schlyter - Aktualnie więcej niż dziesięć krajów nie spełnia postanowień z Kioto. Cdo energii odnawialnej istnieją różnice nawet w przypadku starych państw członkowskich.

T. Skylakakis - Rada przyjmuje obecnie ograniczenia wynoszące odpowiednio 10% dla transportu lotniczego i 20% dla morskiego. Kolej jest wnie włączona, ponieważ korzysta z elektryczności, natomiast transport drogowy nie. Ciężarówki bardzo zanieczyszczają środowisko, dlatego też możnaby wprowadzić opłaty na granicach.