Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne cz. I ŚrodowiskoSprawozdawca A.Zanoni: Przedmiot tego sprawozdania jest złożony. Projekt tego sprawozdania otrzymał ponad 500 poprawek. Gruzowanie, derogacje, procedura skoordynowana, aspekty kredytowania i gaz łupkowy to główne tematy, które najczęściej pojawiały się w dyskusjach. Wprowadzenie definicji historycznego miejsca miejskiego jest bardzo ciekawa. Zgodnie z zasadą ostrożności oraz z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, ujęte w załączniku nr 1 do dyrektywy tak zwanych „węglowodorów niekonwencjonalnych” tak, aby odpowiednie projekty poszukiwania i wydobycia stale podlegały ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ). Progi produkcji określone w obecnie obowiązującej dyrektywie nie uwzględniają poziomu dziennej produkcji tych gazów i olejów, co sprawia, że projekty tego typu nie podlegają obowiązkowej OOŚ.

Środowisko - nasza przestrzeń

Środowisko – nasza przestrzeń

 Dostrzeżenie prawdziwej „zielonej gospodarki” oznacza również zapewnienie zrównoważonego charakteru projektów, które będą realizowane na terytorium Unii Europejskiej, jak również ich opracowywanie i realizowanie w kategoriach ich wpływu na efektywną gospodarkę zasobami, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej, w szczególności w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych. Dyrektywa OOŚ ustanawia prostą, ale podstawową zasadę podjęcia „świadomej decyzji” wzmocnienia roli zainteresowanego społeczeństwa na wszystkich etapach procedury.

K.Arsenis: Jest to bardzo ważne ustawodawstwo. Jednym z najważniejszych zadań powinno być zagwarantowanie niezawisłości w kwestii biur, które zajmują się środowiskową oceną oddziaływania. Ludzie, którzy się tym zajmują nie mogą być objęci żadnymi wpływami. Należy zamknąć luki prawne. Trzeba pozbywać się niedociągnięć, braków np.; w kwestii ropy naftowej i gazu. Brak oceny wpływu, jeśli chodzi o badania i projekty badawcze.

S.Belier: Przegląd dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko jest bardzo ważny. Bardzo istotna jest kwestia doprowadzenia do kompromisów, pod którymi będzie mogła większość się podpisać. Trzeba pozbyć się luk w ustawodawstwie i istniejących regułach. To powinno być głównym celem rewizji tej dyrektywy. Niektóre poprawki, które zostały złożone mogą ograniczyć zakres ustawodawstwa. Korzyścią wynikającą z jasnej, prostej procedury, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe, jest rzeczywisty wybór najlepszych projektów. Nie można zapominać o strategii 2020. Należy utrzymać poziom ambicji.